Stojíte před rozhodnutím, zda vybudovat na zahradě zdroj vody pro zavlažování, bude lepší studna nebo vrt? Studna je vhodná tam kde je dostatek podzemní vody v menších hloubkách, vrt jde naopak vybudovat do velkých hloubek. Zásadní je také otázka, zda má být voda pitná a kolik jí budeme potřebovat.

Rozdíl mezi studnou a vrtem

Studna je vlastně takovým zásobníkem kde se voda jímá. Zásoba vody pro rychlé momentální použití je několik kubíků. Pokud má studna slabší pramen a vyčerpáme ji, doplnění vodního sloupce může trvat i hodiny.

Vrtaná studna bývá na rozdíl od kopané studny daleko hlubší, i 100 metrů, její vystrojení, zárubnice nepojme takové množství vody a bude tedy záležet na zvodnění okolí vrtu v určité hloubce, kterému se lidově říká pramen. Vrt sice nemá tak vydatnou zásobu vody, je ale schopen doplnit svůj vodní sloupec daleko rychleji. Voda se do vrtu při odběru dostává rychleji a pod větším tlakem, perforací zárubnice ve spodní části vrtu.

Zásadní rozdíl mezi kopanou a vrtanou studnou je v technologii budování a v možnostech odběru vody. Pokud je vydatný pramen ve větších hloubkách volí se studna vrtaná. U vrtané studny by ale neměl odběr překročit čtvrtinu až polovinu vodního sloupce. Čerpaní vody na hranici perforace zárubnice, kterou voda do vrtu vtéká může mít vliv na životnost vrtu. Studnu můžete na rozdíl od vrtu vyčerpat skoro celou.

Vydatnost podzemních zdrojů vody

Pro zavlažování postačuje i mělká povrchová voda (spodní voda) která není pitná. Ta se může nacházet jen několik metrů pod terénem. K jejímu odběru bude dostačovat i mělká studna. Nevýhodou odběru mělké podzemní vody je její nevyzpytatelnost, její množství se často mění podle ročního období a momentálních srážek.

Vydatnost studny a její potřebná hloubka bude záviset na místních podmínkách. U studny je důležité, jaký vodní sloupec bude obsahovat a za jak dlouho se tento sloupec doplní. Studny jsou náchylnější na změnu vydatnosti v závislosti na ročním období a četnosti srážek.

Vrtaná studna často dodá více vody, ale není schopna uspokojit rychlou dodávku v řádech kubíků pro zavlažování. V takových případech se voda napřed přečerpává po celý den do akumulační nádrže a v nočních hodinách se využije pro závlahu. Nutnost akumulace vody nemusí platit jen pro vrt, řeší se tak i slábnoucí zvodnění studny, kde prvního půl metru nastoupá relativně rychle.

Je nutné si uvědomit že odběr vody pro zavlažování je v objemech kubíků. Často je tento odběr realizován denně, nebo obden a po dobu několika měsíců v roce. Průměrná spotřeba větších zavlažovaných ploch je ve stovkách kubíku za sezónu a u sportovních areálů, jako je fotbalové hřiště jde do tisíců kubíků. Proto je nutné zvážit kombinaci různých zdrojů vody. Jako rezerva k dokrytí spotřeby můžeme použít kombinaci s vodovodním řadem.

Pokud se rozhodneme dodávat vodu z vrtu pro závlahu přímo, musí být nátok vrtu větší než 1-2 l/s po celou dobu zavlažování. Pochopitelně bude záležet na rozloze zavlažované plochy.

Materiál a průměr pažení

U kopané studny se jako pažení používají betonové skruže, pro běžný rodinný domek většinou DN 1000, což dostačuje. Pro jímání mělkých podpovrchových vod a prohlubování studní můžeme použít i skruž DN 800. Menší průměry se používají jen pro prohlubování a opravy studní o několik málo skruží, a protože je studna vlastně vodojem, má průměr skružení vliv na množství dodávky vody.

Na co se ale zapomíná, je vybavit několik posledních horních skruží stupadly, pro přístup k potrubí a osadit v nezámrzné hloubce 1,2 m potrubí PE 32-40 + chráničku na elektroinstalaci a horizontálně na střed pak založit pozinkovanou trubku, lépe dvě k zavěšení čerpadla a umístění pochozího roštu. Ve skružení se totiž často umisťuje filtrace, hlavní sestava závlahy a odbočky na zahradu. Tato příprava při realizaci studny ušetří spoustu práce. Skruže se stupadly se navíc prodávají už hotové.

U vystrojení vrtu se používají různé materiály a průměry zárubnice. Rozhodně se vyhněte zárubnici o Ø 110 mm a tloušťce stěny 2,5 mm, zvlášť u mělkých vrtů 15-20 m, kde by měl být Ø co možná největší 160-200 mm, pro 5“ čerpadlo. Ve vrtech s vystrojením o vnitřním Ø 110 mm hrozí daleko více uváznutí čerpadla, vrty do větších hloubek nejsou zcela rovné a 3“ čerpadla jsou dlouhá a celkem drahá. Pokud nemá vystrojení dostatečnou tloušťko stěny, hrozí deformace, jak tlakem vody, tak samotnou horninou. U těchto vrtu se často neprovádí ani obsyp praným kačírkem, což je špatně.

Jako ekonomicky přijatelné se jeví vrty se zárubnicí Ø 140-160 mm a síle stěny 6,5-7,5 mm. Tyto vrty se provádí i do hloubky nad 100 m. Každý vrt m posoudit před jeho realizací hydrogeolog.

Kvalita vody

Kvalita vody je obecně lepší u hlubších vrtu, zvláště pokud požadujeme vodu pitnou. Vrty častěji obsahují písek, někdy až takové množství že je nutná externí separace, protože by se filtrační zařízení často zaplnilo. Mělké vrty v jílu mívají kalnější vodu. U studny záleží na rychlosti nátoku. Čím je rychlost nátoku větší tím více písků a kalů přináší ze zvodnělé horniny kolem studny. Voda ve studnách je častěji znečištěna bakteriemi a starou výrobní nebo zemědělskou zátěží.

Tvrdost podzemní vody je v ČR obecně vysoká, a to i vody z řadu. To má vliv na životnost vodoinstalací, vodáren, čerpadel i samotné závlahy. Upravovat tvrdost vody pro zavlažování sice lze, ale bylo by to nákladné z hlediska technologie i provozních nákladů. Tvrdost vody se proto pro zavlažování neupravuje.

Vody obsahující mangan, nebo železo nejsou pro zavlažování příliš vhodné. Do určité míry bude záležet na procentuálním množství obsaženém ve vodě, menší množství nebude až tak vadit. Jde jak o vizuální efekt, zabarvení trávníku, dlažeb a výsadeb v okolí trávníku, tak o zvýšené náklady na údržbu technologii. Úprava takových vod je sice možná, ale z hlediska průtoku závlahy a provozních nákladů se často neprovádí. V některých případech může pomoci hluboký vrt, znečištěná voda se může vyskytovat jen v mělkém podloží. Zde pomůže jen posouzení hydrogeologa se znalostí podloží v hlubších vrstvách.

Realizace kopané a vrtané studny

Kopané studny se často realizují i svépomocí. Není k tomu potřebné takové vybavení a na určení místa postačuje proutkař. Ale i studna podléhá stavebnímu povolení. Je to fyzicky náročná práce, někdy i nebezpečná a toho potřebného vybavení je také celkem dost. Svěřte tuto práci raději studnaři.

Jak vybrat vhodnou firmu na vybudování studny je složité. Dobrá metoda je získat reference od sousedních majitelů. Studnařů v dnešní době ubývá, je to dáno i tím že se více studní vrtá. Pokud potřebujete vyčistit, prohloubit, nebo vybudovat studnu zajistěte si studnaře s dlouhým časovým předstihem. Studnařská firma by vám také měla poradit se stavebním a vodoprávním povolením.

Výběr firmy pro realizaci vrtané studny je zásadní. Na trhu je těchto firem v současné době velké množství, je to doslova džungle. Část z nich nabízí pouze vrty se zárubnicí Ø 110-125 mm, protože na hlubší vrty větších průměrů nemají dostatečné vybavení. Pokud je vrt hlubší 30 m je potřeba povolení Báňského úřadu. Proto se vrty někdy realizují jen do těch 30 m. Některé firmy však mají problém provést vrt i do 20 m.

Technologie k vrtání studny jsou velmi nákladné, vrtná souprava stojí několik milionů. Vyberte proto firmu, která má dostatečné technologické možnosti, znalosti v hydrogeologii, dostatek zkušeností a dobré reference v okolí. Taková firma by vám měla zařídit i stavební povolení a veškerou dokumentaci potřebnou k čerpání podzemních vod. Součástí provedení vrtu by měla být i Hydrodynamická zkouška, což je vlastně čerpání k ověření vydatnosti.

Nejčastější chyby

V praxi se hodně setkáváme s vrty, které jsou mělké a mají pro zavlažování malou vydatnost, v nejhorších případech je vydatnost vrtu jen několik stovek litrů za den.

Volbou malého průměru vystrojení vrtu můžete sice ušetřit na počátku hodně peněz, ty však obratem investujete do drahého čerpadla. Jedná se především o vrt s vystrojením Ø110 mm. Do tohoto průměru jde instalovat jen 3“ čerpadlo Ø98 mm, které stojí 18-25 tisíc.

Vrt do malých hloubek k jímání mělké vody je sice levnější ale jeho momentální vydatnost není velká. Poukazuji hlavně na opravdu mělké vrty 5-10 m. Místo nich se měla vybudovat studna.

Rozhodujícím faktorem je pro většinu investorů cena, proto volí nejlevnější firmy, které nemají dostatečné vybavení ani oprávnění tuto činnost vykonávat. Tyto firmy neprovedou ani vyčištění zárubnice a při měření vrtu pro instalaci čerpadla se zjistí že vrt nemá slibovanou hloubku.

Do vrtaných studní nejsou vhodná čerpadla membránová a vřetenová. Ty mají velké chvění, které po čase může probrousit pažnici a znehodnotit vrt. Do vrtů se používají čerpadla odstředivá, s oběžnými koly.

Čerpadla pro vrtanou studnu

Z pohledu osazení čerpadla by průměr vrtu měl být asi takový:

  • Mělké vrty (do 20 m) s možností přímé dodávky vody pro závlahu Ø160 mm a větší.
  • Hlubší vrty (do 50 m) s možností přímé dodávky vody pro závlahu Ø140 mm.
  • Vrty k přečerpávání do jakékoli hloubky nejméně Ø125 lépe Ø140 mm.

Přímou dodávkou vody se rozumí: nátok = odběru.